GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze website is eigendom van Integral Yoga Centrum Daya vzw (hierna : YogaDaya)

Contactgegevens: Marleen Maris

Adres maatschappelijk zetel: Hugo Verriestlaan 17/21 - 3010 Kessel-Lo
Telefoon: +32 (0)495 48 44 09

E-mail: info@yogadaya.be

Ondernemingsnummer: BTW BE0807422654

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan YogaDaya of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

YogaDaya levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal YogaDaya de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

YogaDaya kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. (info@yogadaya.be)

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. YogaDaya geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

YogaDaya kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

YogaDaya verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

 

PRIVACY VERKLARING 

YogaDaya verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht  https://www.yogadaya.be/privacy/ of Marleen Maris telefonisch via +32 (0)495 48 44 09 of via e-mail op info@yogadaya.be

VERWERKINGSDOELEINDEN

YogaDaya verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden in verschillende toepassingen en situaties. Deze privacy verklaring bevat alle opslag en verwerking van persoonsgegevens binnen organisatie, netjes opgesplitst per toepassing.

Wij voeren de privacy van onze klanten en partners hoog in het vaandel en u vindt hier dan exact de beschrijving van wat we met deze gegevens doen, wat de rechtsgrond hiervoor is en hoe lang we ze bijhouden.

WEBSITE

Van alle bezoekers van de website worden volgende persoonsgegevens opgeslagen en verwerkt :

 • In de logbestanden van de website wordt van elke bezoeker het internetadres opgeslagen. De rechtsgrond hiervoor is een gerechtvaardigd belang om op een efficiënte manier problemen en/of hacking-aanvallen op de website te kunnen detecteren, blokkeren en debuggen. De logbestanden en bijhorende persoonsgegevens worden slechts 3 maanden bijgehouden en daarna gewist.

 • Wanneer iemand de webformulieren gebruikt om meer informatie te vragen, een vraag te stellen of te vragen om contact met hen op te nemen dan gebruiken we deze gegevens enkel om uw vraag te beantwoorden, u te contacteren en alles op te volgen. De rechtsgrond hiervoor is een gerechtvaardigd belang om uw vraag te kunnen beantwoorden. Wij houden uw gegevens bij tot 1 jaar na het laatste contact.

 • Binnen de website worden geen cookies of andere technieken om bezoekers te volgen of te traceren van derde partijen gebruikt.

Onze website gebruikt een aantal type cookies :

 • Noodzakelijke cookies

  • Deze cookies zijn onmisbaar om onze website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken.

 • Functionele cookies

  • De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens uw voorkeur onthouden, of bijhouden of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we u niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen.

Wij gebruiken geen van deze cookies om u persoonlijk te identificeren

Er zijn verschillende manieren waarop de website-bezoeker geen cookies kan gebruiken of de cookies die gebruikt worden te beheren

 • Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/

 • U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

LEDEN EN PROSPECTEN

Van onze leden en prospecten verzamelt en verwerkt YogaDaya persoonsgegevens voor :

 • Prospectie en CRM

 • Leden- en orderbeheer o.a.

  • Ledenadministratie

  • Opvolgen van bestellingen/leveringen

  • Facturatie

 • Uitvoeren van de contracten en bestellingen

 • Het op de hoogte houden van de leden van belangrijke wijzigingen in onze vzw en aanbod

De rechtsgronden van deze verwerking zijn op basis van artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensverwerking :

 • Noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst

 • Noodzaak om te voldoen een wettelijke verplichting (o.a. facturatie, BTW, enz. )

 • Behartiging van gerechtvaardigd belang om te ondernemen

Klantengegevens worden maximaal 7 jaar na het laatste contact en aflopen van alle contractuele afspraken bijgehouden en daarna gewist.  Gegevens van prospecten worden maximaal 1 jaar na het laatste contact bijheouden en daarna gewist.

OVERMAKEN AAN DERDEN

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van het lid worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met YogaDaya verbonden zijn of met enige andere partner van YogaDaya.

YogaDaya garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

MINDERJARIGEN

Wij slaan geen gegevens op en leveren geen diensten aan personen onder de 16 jaar.

RECHT VAN INZAGE, VERBETERING, WISSING, BEPERKING, BEZWAAR EN OVERDRAAGBAARHEID VAN PERSOONSGEGEVENS

De persoon of data subject heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de persoon of data subject  het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen en ons te garanderen van de identiteit van de persoon die zijn rechten uitoefent ( en zodoende datalekken te voorkomen), wordt de  gevraagd om:

Een aangetekend schrijven inclusief kopie van de identiteitskaart met de vraag te sturen naar : YogaDaya, t.a.v. Marleen Maris, Hugo Verriestlaan 17/21, 3010 Kessel-Lo, België.

Bij vragen of opmerkingen rond deze procedure kan u altijd telefonisch contact opnemen met ons op +32 (0)495 48 44 09 of via e-mail op info@yogadaya.be

KLACHT

De persoon of data subject beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – tel.+32 (0) 2 274 48 00 of via e-mail contact@apd-gba.be.